Általános szerződési feltételek

A Felhasználó ("Ön" vagy "Játékos") által jelen felhasználói licencszerződés (a "Szerződés"), valamint a lentiekben megjelölt szabályzatokban foglaltak figyelmesen elolvasandók a

"Römi-Party" szolgáltatásának vagy termékeinek használata előtt.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen Szerződés jogi kapcsolatot teremt Ön és a "Römi-Party" (a továbbiakban "Römi-Party" vagy "Szolgáltató"), a www.romi-party.hu címen található Internetes oldal (az "Oldal") tulajdonosa és üzemeltetője között.

A jelen Szerződés rendelkezésein túl, kérjük, olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat, Römi

Szabályzatunkat, valamint az Oldalon időről időre elhelyezett, ezennel e Szerződés részévé tett, továbbá időről időre Ön részére küldött értesítésben hivatkozott - az Oldalon található játékokhoz és akciókhoz kapcsolódó további szabályzatokat és szolgáltatási feltételeket is!

Az alább található "Elfogadom" feliratú gombra történő kattintással - ami a szoftvertelepítés folyamatának része -, továbbá a Szoftver (meghatározást lásd alább) használatával elfogadja a jelen Szerződés, az Adatvédelmi Szabályzat, Kifizetési Szabályzat, és a Römi Szabályzat mindenkor hatályos, időről időre az alábbiak és az azokban meghatározottak szerint módosított változatában foglalt feltételeket.

1. Bevezetés:

1.1 Jelen szerződés - rendelkezéseinek megfelelően - feljogosítja Önt a szoftver ("Römi-Party" Szoftver") telepítésére és használatára, a célból, hogy hozzáférjen a "Römi-Party" szervereihez és az elérhető Römijátékokat (továbbiakban: "Játékok") játszhassa.

1.2 A "Römi-Party" által nyújtott "Szolgáltatás" a Szoftver és a Játékok összessége.

1.3 Az általunk nyújtott Szolgáltatás nem kizárólagos, személyre szóló, át nem ruházható jogot biztosít a Szoftver installálására és használatára, az Oldalra való belépésre, valamint az oldalon létrehozott felhasználói fiók használatára, az oldalon található Játékokhoz (Römi) való hozzáférés lehetőségének biztosítása végett.

1.4 A Szoftvert a Felhasználó saját, egyedi ID-vel (Azonosító) és a saját titkos kódjával (Kód) használhatja. Az oldalra történő kizárólagos belépést az Ön által választott egyedi ID és a titkos kód biztosítja. Amennyiben a Felhasználó ID-je és / vagy titkos kódja harmadik személy tudomására jut, úgy az ID és kód felhasználásából eredő károkért és egyéb (jog) következményekért a "Szolgáltató" a felelősségét kizárja.

1.5 A "Szolgáltatást" és az "Oldalt" az alábbi személyek nem használhatják:

a) 18. életévüket még be nem töltött személyek;

b) az adott országban a nagykorúsági korhatáron alul levő személyek;

c) olyan személyek, akik olyan országból kapcsolódnak az Oldalhoz, ahol ez jogellenes tevékenységnek minősül (a Szolgáltatás jogszerűségének/jogellenességének vizsgálata, ellenőrzése minden egyes országban a Felhasználó felelőssége)

1.6 A "Szolgáltató" fenntartja a jogot arra, hogy

a) a Felhasználó életkorát ellenőrizhesse akként, hogy a Felhasználótól az életkorát bizonyító igazolást kérhessen;

b) a Felhasználó számláját felfüggessze vagy törölje, a Felhasználót a Szolgáltatás használatából ideiglenesen vagy véglegesen kizárja, amennyiben a Felhasználó az életkorát - a Szolgáltató felhívása ellenére - nem vagy nem megfelelően igazolja vagy a Szolgáltató alapos okkal feltételezi, hogy a Felhasználó kiskorú.

1.7 A "Römi-Party" a Szolgáltatást "as is" alapon nyújtja, azaz "ahogy van". Ez azt jelenti, hogy a Felhasználó azt kapja, amit lát vagyis a "Szolgáltató" a Szolgáltatással kapcsolatosan elhárít mindenfajta szavatossági kötelezettséget, legyen az kifejezett vagy vélelmezett, továbbá nem vállal szavatosságot a Szolgáltatás minőségével, a célra való alkalmasságával, teljességével vagy pontosságával kapcsolatban sem. (bővebben lásd: 2. pont)

1.8 A Szoftver (beleértve: annak struktúráját, forráskódját, felépítését) az Oldal üzemeletetőjének és tulajdonosának kizárólagos tulajdonát képezi, azt szerzői jogok illetve nemzetközi szerzői jogi egyezmények védik. Erre tekintettel "jogosulatlan használatnak" minősül:

a) a Szoftver lemásolása, terjesztése, lefordítása, programnyelvének visszafordítása, megváltoztatása, forráskódjának megszerzése, felhasználása, illetve ezen cselekmények megkísérlése;

b) a Szoftver átruházása (eladása, elajándékozása), bérbeadása

c) a Szoftver számítógépes hálózaton vagy bármely más módon harmadik személy részére történő továbbadása, terjesztése;

d) a jelen licencszerződés átruházása (eladása, elajándékozása), bérbeadása;

e) az Oldal tartalmának vagy bármely részének a Szolgáltató előzetes engedélye nélküli felhasználása, terjesztése;

f) a Szoftver adott országban irányadó törvények és szabályok ellenére történő felhasználása (lásd: 1.5 bekezdés c) pontja);

1.9 A jogosulatlan használatból eredő károkért, költségekért a felelősség kizárólag a Felhasználót terheli.

1.10 A "Römi-Party" fenntartja jogát arra, hogy a Felhasználó (felhasználói fiók) nevéhez kapcsolt Felhasználói számlát megnyissa, fenntartsa, továbbá zárolja vagy megszüntesse, ha a Felhasználó a jelen szerződésben foglaltakat nem tartja be.

1.11 A "Römi-Party" kifejezés vagy bármely egyéb márkajegy, szolgáltatási jegy és/vagy márkanév, amit a "Römi-Party" az Oldalon időről-időre felhasznál (a "Márkajegyek"), a "Römi-Party" vagy egy partnercégének és/vagy licenctulajdonosának a márkajegyei, szolgáltatási jegyei és/vagy márkanevei, és ezen jogi személyek fenntartanak minden jogot ezekre a Márkajegyekre. Továbbá az Oldalon található minden tartalom - beleértve a következőket (azonban nem korlátozódva ezekre): a Szoftver, képek, fényképek, grafikák, rajzok, animációk, videók, zene, hang és szöveg ("az Oldal tartalma") - a "Römi-Party" vagy egy partnercégének és/vagy licenctulajdonosának tulajdona, valamint szerzői jog és/vagy egyéb szellemi tulajdonjog és egyéb jogok védik.

2. Szavatosság:

2.1 A " a Szolgáltatást "Römi-Party" "as is" alapon nyújtja, azaz "ahogy van". Ez azt jelenti, hogy a Felhasználó azt kapja, amit lát vagyis a "Szolgáltató" a Szolgáltatással kapcsolatosan elhárít mindenfajta szavatossági kötelezettséget, legyen az kifejezett vagy vélelmezett, továbbá nem vállal szavatosságot a Szolgáltatás minőségével, a célra való alkalmasságával, teljességével vagy pontosságával kapcsolatban sem, ideértve a Szoftver, Oldal, Játékok kereskedelmi, pontossági, teljességi, minőségi hibáiból adódó problémákat is.

2.2 A "Römi-Party" törekszik arra, hogy a lehető legjobb minőségű és legmagasabb biztonsági fokú Szolgáltatást nyújtsa, de nem szavatolja, hogy a Szoftver, az Oldal, illetve a Játékok megszakítás nélkül, pontosan, zavartalanul, hiba nélkül fognak működni és üzemelni, továbbá, hogy a hibák kijavításra kerülnek, illetve hogy a programok és a szolgáltatások vírus és bugmentesek lesznek.

2.3 Amennyiben a szolgáltatás igénybevételekor, egy tournament (torna) alatt olyan meghibásodás vagy szünet áll be, mely lehetetlenné teszi a Felhasználó számára az adott tournament befejezését, a Felhasználó által benyújtott és a Szolgáltató által értékelt és elismert visszafizetési követelés ellenében, a "Römi-Party" visszafizeti a felhasználó álltal befizetett teljes összeget (azaz nevezési díjat). A visszafizetésnek minden ilyen esetben 30 napon belül meg kell történnie.

2.4 A "Römi-Party" nem felelős semmilyen potenciális nyereményért, amit a Felhasználó a megszakadt tournament során nyerhetett volna.

2.5 A "Römi-Party" fenntartja a jogát arra, hogy saját belátása szerint megítélje, hogy felelős-e az adott meghibásodásért, illetve hibáért.

2.6 A Szolgáltatónak jogában áll, hogy az adott Felhasználó játék jogát korlátozza vagy felhasználói fiókját törölje, amennyiben kiderül, hogy a rendszerben a Felhasználó a meghibásodást saját maga, szándékosan idézte elő.

2.7 A "Römi-Party" fenntartja a jogot arra, hogy saját belátásának megfelelően, a Szolgáltatást azonnali hatállyal felfüggessze, megszüntesse, módosítsa, eltávolítsa vagy kiegészítse, anélkül, hogy erről a Felhasználót köteles lenne értesíteni. A "Römi-Party" ebbéli döntéseinek következményeképpen Felhasználót esetlegesen érő károkért nem felelős.

3. Felhasználó kötelezettségvállalása, nyilatkozata a licencszerződés "elfogadásával":

A Szolgáltatás használata előtt a Felhasználó tudomásul veszi, kijelenti, szavatolja, vállalja, és elfogadja, hogy:

3.1 a Szolgáltatás használata során fennáll a lehetősége annak, hogy pénzt veszít, és az ebből eredő veszteségért a "Römi-Party" nem felelős;

3.2 a Szolgáltatás általa történő használata kizárólag a saját döntésén múlik, a saját belátása szerint és felelősségére cselekszik;

3.3 a Szolgáltatás használata céljából köteles bizonyos személyes adatokat szolgáltatni, melyet a "Römi-Party" az Adatvédelmi Szabályzatnak megfelelően köteles kezelni;

3.4 a részére kifizetett nyeremény tekintetében alkalmazandó adók megfizetése kizárólagos és egyedüli felelőssége;

3.5 a Szolgáltatás használatához szükséges távközlési hálózat, Internet hozzáférés biztosítása kizárólag a saját felelőssége, annak hibáiból eredő károkért, költségekért, veszteségekért a "Römi-Party" nem felelős;

3.6 egyedül és kizárólag ő a felelős a "Römi-Party" Szoftver használatáért illetve az Oldal látogatásáért, amit a saját Felhasználó ID-jén és kódján keresztül ér el;

3.7 saját Felhasználó ID-jét és kódját mindenkor titokban tartja, harmadik személynek azt nem adja ki. A Felhasználói ID-jének és kódjának bármilyen nem jogosult személy általi használatáért Ő maga a felelős;

3.8 értesíteni köteles a Szolgáltatót, ha tudomást szerez bármely olyan személyről, aki "jogosulatlan használatot" követ el, valamint köteles közreműködni a "Römi-Party"-val a jogosulatlan használat kivizsgálása végett;

3.9 jelen szerződésben foglalt rendelkezések, továbbá a játékszabályok megszegése, illetve "tiltott felhasználás" miatt a "Römi-Party" a Felhasználó (felhasználói fiók) nevéhez kapcsolt Felhasználói számlát zárolhatja, megszüntetheti, a számlán lévő összeget elkobozhatja, megsemmisítheti, a felhasználói fiókot megszüntetheti, törölheti.

4. Tiltott felhasználások:

4.1 Software változtatás: A Felhasználó nem kísérelheti meg a Szoftver módosítását, szétbontását, szétszedését, vagy fordított szerkesztését, semmilyen lehetséges módon.

4.2 Személyes használat: A Szoftver kereskedelmi felhasználása szigorúan tilos. A Felhasználó a Szoftvert csak és kizárólag saját, személyes szórakoztatására használhatja, játszhat pénzben. A Felhasználó semmilyen körülmények között nem használhatja a "Römi-Party"-nál meglévő "valódi pénzes számláját" bármilyen más célra, mint csak és kizárólag a Szolgáltatás igénybevételére. A Felhasználó köteles az általa a "Römi-Party" részére nyújtott adatok és információk teljességét és valódiságát biztosítani, továbbá a Felhasználó köteles az adatokat és információkat azok megváltozása esetén frissíteni. Egy Felhasználónak csak egyetlen számlája lehet a "Römi-Party"-nál, és a Szolgáltatás igénybe vétele során csak ezt a számlát használhatja. Továbbá, a Felhasználó nem teheti lehetővé a Szolgáltatás saját számláján keresztül történő használatát más személy számára.

4.3 Több felhasználói fiók együttes használata: Személyenként egy darab felhasználói fiók nyitható, mely maximum egy darab számítógéphez vagy címhez lehet hozzárendelve. a A "Römi-Party" fenntartja a jogot, hogy figyelje a többszörös felhasználással próbálkozókat. Amennyiben a "Römi-Party" felfedezi, hogy egy személyhez több felhasználói fiók tartozik, illetve hogy több felhasználói fiók van rendelve egy számítógéphez vagy címhez, úgy minden további felhasználói fiók figyelmeztetés nélkül törlésre kerül, a további szabálysértési kísérletek pedig az eredeti felhasználói fiók törlését és az addigi nyeremény elkobzását, megsemmisítését vonják maguk után.

4.4 Külső játékos segítő programok, External Player Assistance Programs (EPA) használata: A "Römi-Party" megtiltja bármilyen külső, játékost segítő program (EPA) használatát, melyek nem szabályos előnyökhöz juttathatják a játékosokat. A "Römi-Party" a következőképpen határozza a "külső" jelentését: számítógépes Szoftver (A "Römi-Party" saját játék kliensétől különböző), nem Szoftver alapú adatbázisok vagy profilok(például web oldalak és előfizetős szolgáltatások). A "Römi-Party" a következőképpen határozza meg a "nem szabályos előnyöket": ha a felhasználó információkhoz jut más játékosokkal kapcsolatban, azokon felül, melyeket saját megfigyeléseire alapozva már megtudhatott. Ön belegyezik, hogy a "Römi-Party" lépéseket tegyen annak érdekében, hogy megelőzze, felfedezze az EPA programok meglétét és azok használatát. Ilyen lépések lehetnek az adott programok futásának blokkolása azon idő alatt míg a "Römi-Party" saját kliense is fut a számítógépen.

4.5 Automata játékosok (botok): Mesterséges intelligencia használata, kivétel nélkül minden formáját ideértve tiltott. "Robotok" használatának kapcsolása az Oldalhoz vagy a Játékokhoz szigorúan tilos. Minden lépés, történés kizárólag a felhasználó által történhet a Játékokban a Szoftver által biztosított kezelőfelületen keresztül.

4.6 Együttműködés, összejátszás: A felhasználók közötti együttműködés, ami egymás kártyáinak megosztásán kívül bármilyen idetartozó összeesküvési kísérletet magában foglal, szigorúan tilos. A "Römi-Party" fenntartja a jogot, egyéb intézkedések mellett, hogy az ülésrendet meghatározza és/vagy megtiltsa a Felhasználóknak egy bizonyos römiasztal használatát, vagy tournament-ben való részvételét, ideértve azt a korlátozást is, hogy megtiltsa két vagy több Felhasználónak az egy asztalnál való játékát vagy egy versenyben való részvételét. Ezen felül, a "Römi-Party" fenntartja a jogot arra, hogy a játékosok (ideértve a Felhasználókat) közötti bárminemű összejátszást a jelen Szerződés súlyos megszegésének tekintsen, és ennek megfelelően a "Römi-Party" jogosult legyen a Felhasználó számlájának megszüntetésére, amennyiben a Felhasználó részt vesz, vagy megkísérel részt venni ilyen összejátszásban, bármilyen kimenetele legyen is annak.

5. Magatartási szabályok:

5.1 Tilos a profanitás, és az obszcén szavak használata, profán szavak kicsillagozása vagy egyéb módon történő elrejtése.

5.2 Tilos az obszcén, buja, rágalmazó, pornográf, sértegető, erőszakos, inzultáló, illetlen, fenyegető és felzaklató nyelv használata.

5.3 Tilos más cégek és azok webes elérhetőségeinek promótálása és reklámozása.

5.4 Tilos személyes információk (név, telefonszám, kód, bankkártyaszám) másokkal való megosztása az Oldalon.

5.5 Tilos szerzői jog által védett anyagok levélben történő továbbítása, a reklám minden formája.

5.6 A Felhasználók nem tehetnek olyan, a "Römi-Party" vagy a Szolgáltatással kapcsolatos kijelentéseket, melyek hamisak, vagy ésszerűen nézve rágalmazónak vagy kritikus jellegűnek minősülnek.

5.7 A Felhasználó a Szolgáltatás chat (csevegés) opciójának, játékos kép opciójának használata során, illetve a "Römi-Party" személyzettel folytatott kapcsolattartás során nem használhat olyan tartalmat, melyek jellege jogsértő, obszcén, becsületsértő, rágalmazó vagy fenyegető, illetve olyan tartalmakat, melyek jogellenesek, vagy általában sértőként értelmezhetők.

6. Tisztességtelen magatartás:

Amennyiben a "Römi-Party" úgy tartja, hogy egy Felhasználó tisztességtelen, jogsértő vagy helytelen cselekedetet hajtott végre vagy kísérelt meg a Szolgáltatás használata során, kivétel nélkül ideértve a 4. pontban leírtakat vagy egyéb játékmanipulációt vagy csalást követett el a fizetés során, ideértve többek között a lopott hitelkártya használatát, csalás útján történő visszaterhelést vagy pénzmosást, a "Römi-Party" jogosult ezen tevékenységet saját döntésének megfelelően kezelni, ideértve a Szolgáltatáshoz való hozzáférés azonnali letiltását, az érintett játékos kizárását a meghatározott asztaltól, illetve a kettő vagy több azonos asztalnál ülő és tournamentben játszó Felhasználó játékokhoz való hozzáférési jogának blokkolását vagy felhasználói fiókjaik törlését és számláikon található összeg lefoglalását, a számla megszüntetését és ilyen információ felfedését (a Felhasználó személyazonosságával együtt) pénzügyi intézmények, illetékes hatóságok és/vagy az ilyen információ megszerzésére jogosult bármely személy előtt, és/vagy jogi szankciók alkalmazását a Felhasználóval szemben.

7. Játék megkezdésének feltételei, a játék menetére vonatkozó általános információk, a nyeremény kifizetése:

7.1 A Játékok valós pénzben történő játszásához szükséges, hogy a Felhasználó, a nevéhez kapcsolt Felhasználói fiókra előzőleg pénzt utaljon, bármely a "Römi-Party" által meghatározott módszer egyikének segítségével. Ezek a lehetőségek időnként frissülhetnek, kibővülhetnek, kijavításra kerülhetnek vagy törlődhetnek a "Römi-Party" megítélése alapján. A befizetett összegek átutalásra kerülnek a Felhasználó számlájára, az aktuális elismervény alapján, a "Römi-Party" vagy annak partnerei által. A felhasználó számára semmilyen körülmények között sem megengedett, hogy felhasználói számláját más célra használja, a Játékokon kívül. Amennyiben a "Römi-Party" saját megítélése alapján úgy véli, hogy fent leírtak megszegésre kerültek Ön által, "Römi-Party" fenntartja a jogot, hogy a játékokhoz való hozzáférést azonnali hatállyal blokkolja, törölje felhasználói fiókját és elkobozza a számlán tartott összeget. "Römi-Party" fent tartja a jogot, hogy a befizetett összegekre minimum és maximum korlátot vezessen be, a Felhasználó korábbi befizetéseire, befizetési módszereire és egyéb hasonló feltételekre alapozva, saját belátása szerint. A "Römi-Party" nem bank, így a számlán tárolt összegek semmilyen kormány által nincsenek biztosítva. A "Römi-Party" fent tartja a jogot, hogy bármely felhasználói fiókot megszüntessen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy azon nem hagyományos pénzmozgás történt, mely a szerződés fent felsorolt szabályait sérti. Minden a számlára történő be- és kifizetésnek az Oldalon meghatározott pénznemekben kell történniük és semmilyen kamatot nem hordozhatnak magukkal. A "Römi-Party" fenntartja a jogot a befizetés során elfogadott pénznemek meghatározására, azok hozzáadására vagy törlésére. Minden a számlára történő befizetésnek egy olyan forrásról kell származnia, ahol a Felhasználó neve van megadva, mint számlatulajdonos.

7.2 A "Römi-Party" a pénzmosás elleni szabályozásokkal történő együttműködés értelmében, a pénzküldés-, és befogadás teljesítéséhez kérheti a Felhasználóktól a személyes dokumentumaik (mint az állam által kiadott személyigazolvány, bankszámlák és közületi számlák) bemutatását annak érdekében, hogy megvédje Felhasználóit, és elkerülje, hogy a "Römi-Party" eszközként alkalmazzák pénzmosás vagy csalás elkövetésére.

7.3 A felhasználónak meghatározott ideje van minden adott körben a cselekvésre. Amennyiben a felhasználó nem cselekszik az időkorláton belül, az adott körben, az Oldal rendszere automatikusan elvesz egy lapot és eldobja a játékos helyett, hogy fenntartsa a folyamatos játékot (a rendszer nem dob el Jokert). Amennyiben a játékos egy körön belül nem mutat aktivitást, a meghatározott idő letelte után a rendszer elvesz egy lapot és eldobja, a következő körökben pedig AutoPlayre kapcsol és már a meghatározott várakozási idő letelte nélkül, azonnal eldobja a lapot. Amennyiben a játékos vissza szeretne térni a játékba, a "visszajöttem" gombra kattintva ezt megteheti. Amennyiben az asztalnál ülő összes játékos AutoPlayre kerül, az Oldal rendszere egy bizonyos idő után megszakítja az adott partit.

7.4 Amennyiben a "Römi-Party" speciális promóciós bónuszt ajánl fel a Felhasználóknak, "Römi-Party" közzéteszi a speciális feltételeket és kikötéseket, az adott promóciós bónuszhoz kapcsolódóan. Önt ezek a feltételek kötelezik és Ön a promóciós bónuszban való részvétellel egyidejűleg elfogadja az arra vonatkozó szerződés minden pontját és feltételét.

7.5 Az oldalon minden tranzakció Euróban történik. A terhelés a helyi pénznemben történik, melynek összege a pénzintézettől és az árfolyamtól függően változhat.

7.6 A Felhasználó a Szolgáltatás használata során nem tud a Felhasználó "Römi-Party" számláján található teljes pénzösszegnél nagyobb összeget tétként feltenni.

7.7 A Felhasználó tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy az általa a Felhasználói fiókhoz kapcsolt számlára befizetett pénzt a "Römi-Party" a nevében egy megbízható számlán tárolja.

7.8 A "Römi-Party" fenntartja a jogot arra, hogy hitelképességi és/vagy személyazonossági vizsgálatokat végeztessen a Felhasználóra vonatkozóan harmadik fél hitelminősítő intézettel vagy ilyen szolgáltatóval, a "Römi-Party" részére a Felhasználó által a regisztrálás során nyújtott információ felhasználásával. A harmadik felet képző hitelminősítő intézetek vagy szolgáltatók megőrizhetik az adatok másolatát, azonban azt nem használják fel semmilyen más célra.

7.9 A Felhasználót köti a Kifizetési Szabályzat, ami megtalálható az Oldalon. Az Oldal folyamatos látogatása egyúttal Kifizetési Szabályzattal való belegyezését is bizonyítja.

8. Szerződésszegés, szerződésmódosítás, szerződés felbontása:

8.1 Az egyéb jogaira vonatkozó jogfenntartás mellett, ha egy Felhasználó egészben vagy részben megsérti a jelen Szerződés rendelkezéseinek bármelyikét, ideértve a bónuszokkal való visszaélést vagy azok kihasználására történő szándékot, illetve bármely megtévesztő és tisztességtelen magatartást, a "Römi-Party" fenntartja a jogot az általa megfelelőnek ítélt intézkedés megtételére, beleértve többek között a Szolgáltatáshoz való hozzáférés azonnali letiltását, a Felhasználó "Römi-Party" számlájának megszüntetését, a Felhasználói fiókhoz kapcsolt számlán tartott pénz lefoglalását, és/vagy jogi lépések megtételét a Felhasználóval szemben.

8.2 Felhasználó vállalja, hogy a "Römi-Party" részvényeseit, vezető tisztségviselőit és alkalmazottait teljes mértékben kártalanítja, és mentesíti minden igénytől, követeléstől, felelősségtől, kártérítéstől, veszteségtől, költségtől és kiadástól (ideértve a jogi költségeket és mindennemű egyéb költséget is), azok okától függetlenül, ha:

a) teljes vagy részleges szerződésszegést követ el;

b) jogszabálysértést követ el vagy harmadik személy jogait sérti meg;

c) ha a Szolgáltatást akár engedélyével, akár engedélye nélkül használó személy általi használatból ered.

8.3 A "Römi-Party" fenntartja a jogot, hogy a jelen Szerződést vagy annak bármely részét bármikor, külön értesítés nélküli frissítse vagy módosítsa. A módosított Szerződés az Oldalon való közzétételtől számított 8. napon hatályba lép. Mindezekre tekintettel "Römi-Party" felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználó az Oldalt rendszeresen látogassa és ellenőrizze a Szerződés adott időpontban hatályos verziójának rendelkezéseit.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Oldal használatával (ráutaló magatartással) a Szerződés módosításait magára nézve kötelezőnek ismeri el.

8.4 A "Römi-Party" azonnali hatállyal felbonthatja jelen szerződést, amennyiben Ön a benne foglaltak bármely pontját megsérti. Ilyen esetben Önnek kötelező a Szoftvert és annak összes másolatát megsemmisíteni.

9. Szolgáltató felelősségének korlátozása:

A "Römi-Party" semmilyen körülmények között (ideértve a gondatlanságot is), nem vállal felelősséget semmilyen speciális, eseti, véletlenszerű, járulékos, közvetlen, közvetett kárért (ideértve az elmaradt hasznot, valamint az üzleti forgalom kiesésével, üzleti információ elvesztésével, egyéb anyagi veszteséggel kapcsolatos károkat) amely a Szolgáltatás használatával (vagy az azzal való visszaéléssel) vagy az Oldalról származó információk (anyagok, adatok, szövegek, képek, video vagy audio fájlok) letöltésével kapcsolatos, még akkor sem, ha a "Römi-Party" előzetesen tudott a károk bekövetkezésének lehetőségéről.

10. Kapcsolattartás:

A Felhasználó és a Szolgáltató a kapcsolatot elektronikus formában tartja egymással. Az elektronikus kommunikáció fajtáját tekintve lehet a weboldal oldalira kihelyezett szöveg és/vagy a kliensen keresztül küldött üzenet és súgó fájl és/vagy a Felhasználó email címére küldött üzenet. Minden kommunikáció, történjen az elektronikusan vagy postai levél útján, írásbeli kapcsolattartásnak minősül és a feladástól vagy kibocsátástól számított 5 napon belül megérkezésre kell kerülnie, függetlenül attól, hogy Felhasználó valójában megkapta-e az adott üzenetet vagy sem.

11. Viták elkerülése végett irányadó rendelkezések, információk:

A Felhasználó elfogadja, hogy a játékok lefolyásának azt kell tekinteni, ahogy a "Römi-Party" szerverein az rögzítésre kerül. Abban az esetben, ha eltérés van a Felhasználó számítógépe által megjelenített kártyák és a "Römi-Party"szerverén rögzített játékfolyamat között, az utóbbi az irányadó.

A Felhasználónak szem előtt kell tartania az összes nemzeti és nemzetközi törvényt, jogszabályt, rendeletet és szabályt, amik a Felhasználóra vonatkoznak a "Römi-Party" szolgáltatásainak és Szoftverének használata során. Mivel az online játékokat körülvevő jogszabályok nem minden területen egységesek és tisztázottak, ezért felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy a Szolgáltatás igénybevételét megelőzően a területen szakértő ügyvéddel vagy jogi tanácsadóval egyeztessen.

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra is, hogy az ő kizárólagos felelőssége az, hogy a "Römi-Party" Oldala és szolgáltatásai törvényes módon kerüljenek felhasználásra. A "Römi-Party" -nak nem kötelessége ellenőrizni, hogy a Felhasználók az adott ország törvényi előírásainak figyelembe vételével, azok betartásával használják-e az Oldalt illetve veszik-e igénybe a szolgáltatásokat.

12. Irányadó jog:

A Szerződésre és annak értelmezésére a "Römi-Party" joga az irányadó. A Felek visszavonhatatlanul megegyeznek abban, hogy a jelen Szerződésből kifolyólag felmerülő mindennemű igény, jogvita vagy ellentét eldöntésére, és az ezekből eredő bármilyen eljárás lefolytatására a E-Gambling Montenegro d.o.o. szervezetek rendelkeznek kizárólagos joghatósággal, és a Felek lemondanak minden olyan esetleg fennálló jogukról, amely alapján kifogásolhatnák az ezen szervezetek előtti eljárás megindítását és/vagy lefolytatását, vagy amely alapján arra hivatkozhatnának, hogy nem megfelelő fórum előtt került az eljárás megindításra és/vagy lefolytatásra, illetve hogy ezen szervezetek nem rendelkeznek joghatósággal.

13. Részleges érvényesség:

Amennyiben jelen szerződés bármely rendelkezése, bármely országban részben vagy egészben jogsértő vagy azzá válik, vagy érvénytelen, érvénytelen lesz vagy az adott jogszabályok mellett nem kikényszeríthető egy adott joghatóság területén, ez nem érinti sem a jelen Szerződés további rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét vagy érvényesíthetőségét az adott országban, sem a meghatározott rendelkezésnek valamely más ország jogrendszere szerinti jogszerűségét, érvényességét, érvényesíthetőségét vagy kikényszeríthetőségét.

14. Engedményezés:

A "Römi-Party" fenntartja a jogot a jelen Szerződés teljes vagy részleges engedményezésére, bármikor, külön értesítés nélkül. A Felhasználó a jelen Szerződés szerinti jogainak és kötelezettségeinek engedményezésére nem jogosult.

15. Vegyes rendelkezések:

15.1 A "Römi-Party" jelen Szerződés bármely rendelkezésének megszegésével kapcsolatos kvázi joglemondása (ideértve azt, ha a "Römi-Party" nem követeli meg a jelen Szerződés valamely rendelkezésének szigorú és szó szerinti teljesítését és az annak való megfelelést) nem értelmezhető joglemondásként a Szerződés ilyen rendelkezésének újabb megsértése, vagy a jelen Szerződés bármely más rendelkezésének megsértése vonatkozásában.

15.2 A jelen Szerződés a Szolgáltatás vonatkozásában a "Römi-Party" és a Felhasználó teljes megállapodását tartalmazza és minden korábbi, a "Römi-Party" a Felhasználó közötti esetleges szóbeli, írásbeli megállapodás, megegyezés vagy egyezség helyébe lép.

15.3 A Felhasználónak teljes és valós adatokat kell szolgáltatnia a "Römi-Party" számára a Szolgáltatás használatával kapcsolatban, melyekre mindenkor érvényes az Adatvédelmi Szabályzat.

15.4 A Szerződés angol nyelvű változata az irányadó abban az esetben, amennyiben a szerződés egyes lefordított változatai között bármilyen eltérés mutatkozik.

Játékszabályok